ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี เป็นประธานการประชุม 4 รายการ

9

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ดร.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี เป็นประธานการประชุม 4 รายการ
1.ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมพอลิเมอร์แบบสองลูกกลิ้ง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2/2565
2.ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงครึ่งรูป ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2/2565
3.ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์เตาเผาอุณหภูมิสูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2/2565
4.ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์เตียงตรวจโรค ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2/2565

โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน และระเบียบฯ ต่อไป โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม