นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ (อดีตท่านคลังจังหวัดมหาสารคาม) ที่ปรึกษาตรวจสอบภายในฯ พร้อมบุคลากรตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง

45

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ (อดีตท่านคลังจังหวัดมหาสารคาม) ที่ปรึกษาตรวจสอบภายในฯ พร้อมบุคลากรตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยนางกัญภร ม่วงเสน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และนางพัชรี แสนบุญ หัวหน้าหน่วยการจัดการพัสดุ ให้การต้อนรับ โดยได้หารือประเด็นปัญหาต่างๆ ด้านการจัดการด้านพัสดุ เพื่อให้การดำเนินการครอบคลุม และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม