รองอธิการบดี เป็นประธานการมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี

27

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี เป็นประธานการมอบงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เดิมนางอมร โททำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ส่งมอบงานให้ นายเมธี กลมดวง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ( คนใหม่) พร้อมนายอิทธิพล พวังคาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และหัวหน้ากลุ่มงานภายในกองคลังร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบงานในครั้งนี้ โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม