ประชุมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ

2

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ อาจารย์พงศกร พิมพนิตย์ เป็นประธานการประชุม 2 รายการ
1.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องหาปริมาณเคมีในตัวอย่างน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด สัญญาซื้อขายเลขที่ 1/2564
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผลกราฟฟิก จำนวน 50 ชุด สัญญาซื้อขายเลขที่ 2/2564

โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน และระเบียบฯ ต่อไป โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม