การประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสานฯ จำนวน 1 งาน

0

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ อาคารกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ อาจารย์ ดร.จีรพรรณ ดลรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสานฯ จำนวน 1 งาน โดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ และผู้ควบคุมงาน เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน และระเบียบฯ ต่อไป โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม