ประชุมพิจารณาการสงวนสิทธิ์ขยายเวลาสัญญาจ้างโครงการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2/2565

0

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุ (ชั้น 2) อาคารกลุ่มงานพัสดุและอาคารกลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ว่าที่ร้อยตรีภานุทัต สวัสดิ์ถาวร เป็นประธานกรรมการประชุมพิจารณาการสงวนสิทธิ์ขยายเวลาสัญญาจ้างโครงการจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ครั้งที่ 2/2565 โดยได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ เพื่อจะได้ดำเนินตามมติของคณะกรรมการ และดำเนินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป โดยก่อนการประชุมได้ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมก่อนการประชุม