ปี 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ

ข้อ O14 ตัวชี้วัด คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– คู่มือปฏิบัติการกองคลัง

ข้อ O19 ตัวชี้วัด รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

– รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
– ขออนุญาตจัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
– ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม
– ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
– ส่งรายงานการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อหัวหน้าตรวจสอบภายใน

ข้อ O20 ตัวชี้วัด รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
– แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ
– รายงานผลการใช้จ่าย เงินรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามประเภทงบประมาณ รายไตรมาส
– รายงานผลการใช้จ่าย เงินรายได้และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำแนกตามประเภทงบประมาณ รายไตรมาส ต่อ

ข้อ O21 ตัวชี้วัด แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

– แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อ O22 ตัวชี้วัด ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์
– ประกาศทางบอร์ดหน่วยงาน

ข้อ O23 ตัวชี้วัด สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน
-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยงบลงทุนฯ ปีงบประมาณ 2563
-แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างด้วยงบลงทุน (ผูกพัน) ปีงบประมาณ 2563

ข้อ O24 ตัวชี้วัด รายงานผลการจัดซื้อหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
– ร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง
– ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
– ผลของการจัดซื้อจัดจ้าง
– ขายทอดตลาด
– ยกเลิกประกาศ