แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
28 เม.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 เม.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสาน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

10 เม.ย. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารวิสาหกิจชุมชน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 เม.ย. 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 150 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์จอแสดงภาพและขีดเขียน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 จอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคส ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องบดละเอียดพร้อมอุปกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4 มีนาคม 2563ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดไอควัน พร้อมชุดกำจัดไอกรด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ตู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563