ผลของการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
25 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All in one ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
15 พ.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสาน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิสาหกิจชุมชน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทัศน์สเตอริโอ 2 กระบอกตา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งภายในมหาวิทยาลัย (30 จุด) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารวิสาหกิจชุมชน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอแสดงภาพและขีดเขียน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคส ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลกลูโคส ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควันไอกรด พร้อมชุดกำจัดไอกรด ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องบดละเอียดพร้อมอุปกรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตอาหารปลาเม็ดลอยน้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)