ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
05 พ.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 เม.ย. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสาน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิสาหกิจชุมชน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2563ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทัศน์สเตอริโอชนิด 2 กระบอกตา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 10 กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จอแสดงภาพและขีดเขียน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ตุลาคม 2562ประกวดราคาซื้อเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งในรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ตุลาคม 2562ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
03 ตุลาคม 2562ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 2/2562 เรื่อง ขายทอดตลาดซากลิฟต์โดยสารที่รื้อถอน จำนวน 1 ชุด