ร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ
วันที่ประกาศรายการ
10 เม.ย. 2563ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) โครงการสร้างอาคารศูนย์กลางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง

+ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง
10 เม.ย. 2563ประกาศร่าง TOR/ ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-อีสาน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

+ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง