รายงานการประชุมกองคลัง ประจำปี 2563

รายงานการประชุมกองคลัง ประจำเดือน

เดือนเมษายน
– รายงานการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองคลัง ครั้งที่ 1/2563
เดือน –
– รายงานการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองคลัง ครั้งที่ 2/2563
เดือนตุลาคม
– รายงานการประชุมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองคลัง ครั้งที่ 3/2563

รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานกองคลัง

เดือนพฤษภาคม
– รายงานการประชุมกองคลัง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานการประชุมกลุ่มงานพัสดุ

เดือนพฤษภาคม
– รายงานการประชุมบุคลากร กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563
เดือนมิถุนายน
– รายงานการประชุมบุคลากร กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563
เดือนกรกฎาคม
– รายงานการประชุมบุคลากร กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี พิเศษ/2563