แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วัน/เดือน/ปี รายการ ดาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16 ม.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมทำนุศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01/2562
16 ม.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01/2562
16 ม.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01/2562
14 ธ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01/2562  
14 ธ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงโรงจอดรถของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01/2562  
14 ธ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01/2562  
14 ธ.ค. 2561   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01/2562  
14 ธ.ค. 2561   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 01/2562
22 พ.ย. 2561   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561  11/2561
22 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 11/2561
16 พ.ย. 2561   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จำนวน 15 ห้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดานชนิดแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนชนิด 10 ตู้ พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของดินในสนาม จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลาง จำนวน 20 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการวาดเส้น จำนวน 40 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สกอร์บอร์ดเอนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ตาข่ายเสาวอลเลย์บอล จำนวน 11 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บประสิทธิภาพสูง จำนวน 45 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะบรรยาย จำนวน 20 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน 350 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปกปริญญาบัตร จำนวน 4,530 เล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561
15 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดนักศึกษา ชาย-หญิง ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/2561