ร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
ประมาณราคา BOQ
งวดงานงวดเงิน
ข้อกำหนดประกอบแบบ
แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
ประมาณราคา BOQ
งวดงานงวดเงิน
ข้อกำหนดประกอบแบบ
แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
ประมาณราคา BOQ
งวดงานงวดเงิน
ข้อกำหนดประกอบแบบ
แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
-ประมาณราคา BOQ
-งวดงานงวดเงิน
-ข้อกำหนดประกอบแบบ
-แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
ประมาณราคา BOQ
งวดงานงวดเงิน
ข้อกำหนดประกอบแบบ
แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
ประมาณราคา BOQ
งวดงานงวดเงิน
ข้อกำหนดประกอบแบบ
แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
ประมาณราคา BOQ
งวดงานงวดเงิน
ข้อกำหนดประกอบแบบ
แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
ประมาณราคา BOQ
งวดงานงวดเงิน
ข้อกำหนดประกอบแบบ
แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงประกาศ
ประมาณราคา BOQ
งวดงานงวดเงิน
ข้อกำหนดประกอบแบบ
แบบรูปรายการ
-รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง