ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศรายการหมายเหตุ
20 มี.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสวนวรุณ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ-ส้วม ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงจอดรถของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ม.ค. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ม.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20×1.50×0.85 ม. จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการตรวจรอยร้าวด้วยผงแม่เหล็ก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตาข่ายเสาวอลเลย์บอล จำนวน 11 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บประสิทธิภาพสูง จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สกอร์บอร์ดเอนกประสงค์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบการรับน้ำหนักของดินในสนาม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
06 ธ.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนชนิด 10 ตู้ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการวาดเส้น จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า ขนาด 0.80×1.50×0.80 ม. จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 600 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแขวนเพดานชนิดแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บประสิทธิภาพสูง จำนวน 45 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20×1.50×0.85 จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้ปฏิบัติการ จำนวน 350 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะบรรยาย ขนาด 0.60×1.80×0.80 ม. จำนวน 20 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)