ปีการศึกษา 2561

ประกันคุณภาพการศึกษากองคลัง ปีการศึกษา 2561

แผนปฏิบัติราชการกองคลัง ปี 2562

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561

แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561

 • หน้าปก
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • ส่วนที่ 1 บทนำ
 • โครงสร้าง
 • ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากร
 • ส่วนที่ 2 2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 • ส่วนที่ 3
 • ภาคผนวก
 • ก.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม