ปี 2561

งบจัดสรรประมาณ ปี 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561
หนังสือมอบอำนาจ
วิธีการเจาะจง
วิธีการ e-bidding
Work flow ของวิธีการต่างๆ
คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
คู่มือการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560