ปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 และ 2
ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 3
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
ขออนุญาตจัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดมหาสารคาม
ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ส่งรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดส่งรายงานการจัดทำแผนแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อหัวหน้าตรวจสอบภายใน
รายงานแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดกรจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.
ขั้นตอนการซื้อ-จ้าง-จ้างเหมา
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-bidding
Work Flow 2560
กฎกระทรวง
พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
ระเบียบพัสดุฯ 2560