วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

ผู้บริหารกองคลัง

นางสาวปฏิมา มะเลิศ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 355
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 084-5049174
E-mail : patima.m@rmu.ac.th

นางแสงระวี ภักดีบุตร

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-6737258
E-mail : Sangravee356@gmail.com

นางกัญภร ม่วงเสน

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 302
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081-7493631
E-mail : K_anyapron@hotmail.com

นางมณีรัตน์ แสงกล้า

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081-9743098
E-mail : Maneerat.s22@hotmail.com

นางสาวรามาวดี ถนอมทรัพย์

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-4212182
E-mail : Catneverdie7926@gmail.com

นางสาวขวัญจิตร แคนวัง

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 360
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-7713003
E-mail : Kunnaw@hotmail.com

นางวาสนา เทวะสิงห์

หัวหน้ากลุ่มงาน GFMIS
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-8408588
E-mail : Mcjeab@hotmail.com

นางสาวปาลิดา นาชัยฤทธิ์

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-711542 ต่อ 315
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 099-2019609
E-mail : namaoy.palida.na@gmail.com