วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางมณีรัตน์ แสงกล้า

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081-9743098
E-mail : Maneerat.s22@hotmail.com

นางสาวปาริชาติ แก้วสีขาว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 359
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 088-5518611
Email : Mikky_kb@hotmail.com

นางสาวกรวิภา ฤทธิยา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 359
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 065-8123809
Email : Konwipa.c@gmail.com