วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

กลุ่มงานการเงิน

นางแสงระวี ภักดีบุตร

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-6737258
E-mail : Sangravee356@gmail.com

นางสาวจุฑารัตน์ รัตนถาวร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 301
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 086-1989519
Email : August_august2508@hotmail.com

นางราตรี มะปะไมย์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 459
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-7109994
Email : Tree_mrs@hotmail.com

นางสาวทิพย์ประเกสร แสนยบุตร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 303
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 099-5490223
Email : Tiptip_1010@hotmail.com

นางสาวปิยลักษณ์ แสนคำ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 459
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email :

นางสาวนงลักษณ์ วงษ์แก้ว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 459
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 085-4583030
Email : Genoo_noi@hotmail.com

นางสาวจุฬาภรณ์ โสธิฤทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 459
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-9454968
Email : Cheraim405@hotmail.com

นางสาวพีรพัชร สอนสูญ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 303
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-2758940
Email : Peerapach29@gmail.com

นางสาวปรารถนา หวานเหย

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 303
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-8128871
Email : Wanhoei601@gmail.com

นางสาวสุมาลี ประมูลจะโก

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 360
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 082-3069886
Email : Pramooljago2015@hotmail.com

นางสาววิชุดา อนุอัน

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 303
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-7136941
Email : Wichuda.anuan@gmail.com

นายภานุพล เทพดู่

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 459
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 098-2315890
Email : Jodpanupon@gmail.com

[undefined]