ปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตงานจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้างผลของการจัดซื้อจัดจ้างขายทอดตลาดยกเลิกประกาศ

ข้อ O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

– คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง
– ระเบียบต่างๆ

ข้อ O15 ข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ

– สถิติผู้มาใช้บริการกองคลัง

ข้อ O17 E-Service

– เว็บไซต์กองคลัง
– เฟสบุ๊ค กองคลัง
– เพจ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้อ O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– รายงานผลเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1
– รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ไตรมาสที่ 3
– รายงานสถานะผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ไตรมาสที่ 4
– รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS คิดเป็นร้อยละเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1-2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
– แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินจากคลังของจังหวัดตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ข้อ O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

– ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
– แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์
– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์กองคลัง
– ประกาศทางบอร์ดหน่วยงาน
– รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
– สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
– รายงานผลการก่อหนี้ผุกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณ ปี 2564 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
– รายงานผลการก่อหนี้ผุกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณ ปี 2564 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
– รายงานผลการก่อหนี้ผุกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณ ปี 2564 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ข้อ O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

– รายงานผลการก่อหนี้ผุกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณ ปี 2564 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
– รายงานผลการก่อหนี้ผุกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณ ปี 2564 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564
– รายงานผลการก่อหนี้ผุกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนงบประมาณ ปี 2564 และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกกันเหลื่อมปีของปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564