วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

กลุ่มงานบัญชี

นางสาวรามาวดี ถนอมทรัพย์

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-4212182
E-mail : Catneverdie7926@gmail.com

นางสาวนิภาพร บำรุง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Nipaphonam88@gmail.com

นางสาวจุฑาวิณีย์ บุญภูงา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Jutha.b.g@gmail.com

นางสาวโสภา คำละมูล

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Sopa_tim@hotmail.co.th

นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์ทรงเมือง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 082-0673050
Email : tidaratritchongmaung@gmail.com