วันศุกร์, มกราคม 21, 2022

กลุ่มงานบัญชี

นางสาวรามาวดี ถนอมทรัพย์

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-4212182
E-mail : Catneverdie7926@gmail.com

นางสาวอัจฉราภรณ์ ทวะชารี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Atcharaporna@gmail.com

นางสาวนิภาพร บำรุง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Nipaphonam88@gmail.com

นางสาวโสภา คำละมูล

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Sopa_tim@hotmail.co.th

นางสาวจุฑาวิณีย์ บุญภูงา

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Jutha.b.g@gmail.com