ปี 2564

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

01.ปก-แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรม 2564
02. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรม 2564
03.หนังสือเวียนส่งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรม 2564

รายงานต้นทุนผลผลผลิต ปี 2563

01. ปก
02. รายงานต้นทุนผลผลผลิต ปี2563

รายงานต้นทุนผลผลผลิต ปี 2563 (หลังเข้าประชุมสภา)

01.รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2563
(ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564)

รายงานงบทดลอง

ลำดับรายการปี พ.ศ.
12งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2564 2564
11งบทดลอง ณ 31 สิงหาคม 2564 2564
10งบทดลอง ณ 31 กรกฎาคม 2564 2564
9งบทดลอง ณ 30 มิถุนายน 2564 2564
8งบทดลอง ณ 31 พฤษภาคม 25642564
7งบทดลอง ณ 30 เมษายน 25642564
6งบทดลอง ณ 31 มีนาคม 25642564
5งบทดลอง ณ 28 กุมภาพันธ์ 25642564
4งบทดลอง ณ 31 มกราคม 25642564
3งบทดลอง ณ 31 ธันวาคม 25632563
2งบทดลอง ณ 30 พฤศจิกายน 25632563
1งบทดลอง ณ 31 ตุลาคม 25632563