วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

กลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวขวัญจิตร แคนวัง

หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 360
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-7713003
E-mail : Kunnaw@hotmail.com