วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

กลุ่มงานพัสดุ

นางกัญภร ม่วงเสน

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 302
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 081-7493631
E-mail : K_anyapron@hotmail.com

นางสาวขวัญใจ ฤทธาพรหม

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 312
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 082-3080160
Email : Kwanchai_rmu@hotmail.com

นางพัชรี แสนบุญ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 312
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 087-0671418
Email : Patchareesanbun@gmail.com

นางมัลลิกา สุวรรณไตรย์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 312
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-4174133
Email : Kaewsimma30@gmail.com

นายพีรพงษ์ ทบภักดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 312
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 080-7494659
Email : Pepong168@gmail.com

นางสาวเลิศจริยา พินพาท

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 312
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 094-6589451
Email : Lerstjariyapinpat@gmail.com

นายมานพ นามมณี

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 312
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 061-9452658
Email : manop.na@rmu.ac.th

นางสาวภัทรมน อันทะราศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 312
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Pattaramon@rmu.ac.th

นางสาวชฎาภัส คณาศรี

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-725435 ต่อ 312
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 064-0960444
Email : chadapas@rmu.ac.th