กลุ่มงานพัสดุ

นายประโชติ ประจันตะเสน
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร 043-725435
ภายใน 302

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

นางสาวขวัญใจ ฤทธาพรหม
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร 043-725435
ภายใน 312

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

นางกัญภร ม่วงเสน
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร 043-725435
ภายใน 312

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


นางพัชรี แสนบุญ
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร 043-725435
ภายใน 312

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


นางมัลลิกา สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร 043-725435
ภายใน 312

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


นางสาวเลิศจริยา พินพาท
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทร 043-725435
ภายใน 312

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

นายพีรพงษ์ ทบภักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร 043-725435
ภายใน 312

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-


นายมานพ นามมณี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
โทร 043-725435
ภายใน 312

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bet365 Visit site get 200 GBP