วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

กลุ่มงานทรัพย์สิน

นางสาวปาลิดา นาชัยฤทธิ์

รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-711542 ต่อ 315
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 099-2019609
E-mail : namaoy.palida.na@gmail.com

นายกัณหา รักษาวงศ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-711542 ต่อ 315
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-4203094
Email : Ks-wong@hotmail.com

นายประโชติ ประจันตะเสน

ผู้จัดการโรงแรมสวนวรุณ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-712585-6
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-7113285
Email : Prachod@rmu.ac.th

นางอรอุมา สีเทา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-711542 ต่อ 315
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 091-0575445
Email : Aonuma_1975@hotmail.com

นางสาวอัจฉราภรณ์ ทวะชารี

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-713586-7 ต่อ 322
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : Atcharaporna@gmail.com

นางสาวสุวภัทร ดวงคมทา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-711542 ต่อ 315
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 080-7457615
Email : Suwapat.d@yahoo.com

นางสุมาลี พันธ์ประสิทธิ์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-711542 ต่อ 315
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 089-5740867
Email : -

นายสุรพล โพพยัคฆ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-711542 ต่อ 315
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 090-3401526
Email : Sure222515@gmail.com

นางสาวอุมาพร ซ้ายขวา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 043-711542 ต่อ 315
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
Email : -