ผู้ดูแลระบบ

นายมานพ นามมณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สังกัดกลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
เบอร์โทร 0619452658
Email : manop.na@rmu.ac.th