สายตรงผู้อำนวยการกองคลัง

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านส่ง ตามอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ และจะได้ติดต่อกลับเร็วที่สุด
(ส่งได้ที่ Email : finance.rmu@gmail.com )
ติดต่อ 043-713080-9 ต่อ 459

***โดยข้อมูลของท่านจะถือว่าเป็นความลับ