รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานการเงินกองคลัง

รายการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปี 2564

รายการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปี 2563

รายงานผลการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 มีนาคม 2564 จำนวน 58,930 รายการ

วันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนวน 191 รายการ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 จำนวน 175 รายการ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,565 รายการ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 118 รายการ
วันที่ 20 มีนาคม 2564 จำนวน 33 รายการ
วันที่ 21 มีนาคม 2564 จำนวน 48 รายการ
วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 146 รายการ
วันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 157 รายการ
วันที่ 24 มีนาคม 2564 จำนวน 199 รายการ
วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 150 รายการ
วันที่ 26 มีนาคม 2564
วันที่ 27 มีนาคม 2564
วันที่ 28 มีนาคม 2564
วันที่ 29 มีนาคม 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564