รายงานจำนวนผู้มาใช้บริการงานการเงินกองคลัง

รายการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปี 2564

รายการดำเนินงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ปี 2563

รายงานผลการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

-เดือน มกราคม 2565 จำนวน 7,822 รายการ
-เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 8,187 รายการ
-เดือน มีนาคม 2565 จำนวน 25,944 รายการ
-เดือน เมษายน 2565 จำนวน – รายการ
-เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 5,423 รายการ

รายงานผลการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ปี 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 15 มีนาคม 2564 จำนวน 58,930 รายการ

-เดือน มีนาคม 2564
วันที่ 16 มีนาคม 2564 จำนวน 191 รายการ
วันที่ 17 มีนาคม 2564 จำนวน 175 รายการ
วันที่ 18 มีนาคม 2564 จำนวน 1,565 รายการ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 118 รายการ
วันที่ 20 มีนาคม 2564 จำนวน 33 รายการ
วันที่ 21 มีนาคม 2564 จำนวน 48 รายการ
วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 146 รายการ
วันที่ 23 มีนาคม 2564 จำนวน 157 รายการ
วันที่ 24 มีนาคม 2564 จำนวน 199 รายการ
วันที่ 25 มีนาคม 2564 จำนวน 150 รายการ

-เดือน พฤษภาคม 2564 จำนวน 6,908 รายการ
-เดือน มิถุนายน 2564 จำนวน 4,982 รายการ
-เดือน กรกฏาคม 2564 จำนวน 6,160 รายการ
-เดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 3,694 รายการ
-เดือน กันยายน 2564 จำนวน 8,388 รายการ
-เดือน ตุลาคม 2564 จำนวน 9,279 รายการ
-เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวน 6,553 รายการ
-เดือน ธันวาคม 2564 จำนวน 20,707 รายการ