วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

ชื่อ – สกุล : นางอมร โททำ
Name - Surename : Mrs.Amorn Thotham
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 08 – 6224 – 8779
E-mail : amorn.th@rmu.ac.th

คุณวุฒิทางการศึกษา :
ปริญญาโท  บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) (บธ.บ.)  การบัญชี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส. (การบัญชี)  การบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย

ประสบการณ์ทำงาน :
3 มีนาคม 2564 – ปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8 เม.ย. 2560 – 30 ก.ย. 2562 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
พ.ศ. 2557 - 30 ก.ย. 2562 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
พ.ศ. 2556 – 7 ม.ย. 2560 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ
15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
18 เมษายน พ.ศ. 2548 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2552 พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18 กันยายน พ.ศ. 2546 ถึง 10 เมษายน พ.ศ.2548 ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและฝ่ายขาย หมู่บ้านอัครฉัตรธานี ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อสร้างกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
24 พฤษภาคม ถึง 10 กันยายน พ.ศ. 2546 อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กรรมการ/ที่ปรึกษา :
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 006/2563 ลว.22 พฤษภาคม 2563 กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ปรึกษาด้านบัญชีกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กุมภาพันธ์ 2563 ที่ปรึกษาด้านบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557-2559 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด
ตามคำสั่งที่ 15/2554 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2554 คณะอนุกรรมการประสานบริหารสำนักงานสาขา สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามหาสารคาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 65/2556 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน บัญชีและทรัพย์สิน) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย

ตำรา/เอกสารประกอบการสอน/สื่อการสอน :
2558 ตำรา : วิชาตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน
2557 เอกสารประกอบการสอน : วิชารายงานทางการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน
2560 เอกสารประกอบการสอน : วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
2563 กำลังอยู่ระหว่างการเขียนตำรา : วิชาการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

งานวิจัย/บทความวิชาการ
งานวิจัย :
ณฐภศา เดชานุเบกษา, วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล, กุณฑีรา อาษาศรี, อมร โททำ และนาวา มาสวนจิก. (2562). การพัฒนาคุณค่าตราผลิตภัณฑ์และการจัดการสีเขียวของกลุ่มวิสาหกิจข้าวอินทรีย์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดมหาสารคามเพื่อยกระดับมูลค่าทางการตลาดอย่างยั่งยืน. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กุณฑีรา อาษาศรี จารุวรรณ เอกสะพัง ปิยะวรรณ ยางคำ และอมร โททำ. (2562). การบริหารจัดการ ต้นทุนและกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ เพื่อเสริมสร้าง ความมั่งคงและยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.
อมร โททำ. (2560). การพัฒนารูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ส่งผลให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ธันยชนก ปะวะละ, ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์, อมร โททำ. (2560). การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.
อมร โททำ. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบภายในกับประสิทธิผลการ ดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อมร โททำ. (2558). ความพร้อมและแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อมร โททำ และดนยา สงครินทร์. (2557). การพัฒนาระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการปฏิบัติงานบัญชีของ ธุรกิจวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ร้านขนมเทียนแก้ว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม.
อมร โททำ. (2556). การศึกษาระบบบัญชีของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ทุนสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
อมร โททำ. (2555). ผลกระทบของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อเจตนาในการประกอบธุรกิจ สำนักงานบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. รายงานวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ทุนสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

งานวิจัย/บทความวิชาการ
บทความวิจัย/บทความวิชาการ :
31 มีนาคม 2564 ความรู้ความเข้าใจทางวิชาชีพบัญชี สำหรับผู้ปฏิบัติงานบัญชีของหน่วยงานภาครัฐในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564 หน้า 1-15 สกอ.กลุ่ม 2
1 มิถุนายน 2562 ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบัญชีที่มีต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจำกัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562 หน้า 85-99 สกอ.กลุ่ม 1
31 ตุลาคม 2561 ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในเขตจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 หน้า 192-204 สกอ. กลุ่ม 2
1 สิงหาคม 2561 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 หน้า 329-344 สกอ.กลุ่ม 1
1 มิถุนายน 2561 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารคณะวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 หน้า 39-55
26 สิงหาคม 2560 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ระดับชาติ
28 ก.พ. 60 ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตรวจสอบภายในและประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 ม.ค. – ก.พ. 60 หน้า 64-75 สกอ. กลุ่ม 2
1 กันยายน 2559 คุณภาพรายงานทางการเงินของบริษัทจำกัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 หน้า 223-231 สกอ. กลุ่ม 1
28 ตุลาคม 2559 ความพร้อมและแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีเพื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มร้อยแก่น สารสินธุ์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 35 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2559 หน้า 183-197 สกอ. กลุ่ม 2
1 พฤาภาคม 2559 การออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการปฏิบัติงานบัญชีของธุรกิจวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา ร้านขนมเทียนแก้ว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – กันยายน 2559) หน้า 117-126 สกอ. กลุ่ม 2
1 ธันวาคม 2555 ผลกระทบของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการที่มีต่อเจตนาในการประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วารสารบริหารศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556 หน้า 17-32
30 กันยายน 2554 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2564 หน้า19-30 สกอ. กลุ่ม 2
1 สิงหาคม 2551 ผลกระทบของความยุติธรรมในองค์กรที่มีต่อแรงจูงใจในการทำงานและเจตนาในการลาออกจากงานของนักบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับพิเศษ 2551 หน้า9-19 สกอ. กลุ่ม 2
15 กันยายน 2551 ได้รับรางวัล “วิทยานิพนธ์ดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2550 กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11-12 กันยายน 2551 นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5 กันยายน 2551 นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 4

วิทยากร :
2 กุมภาพันธ์ 2556 การจัดทำงบกระแสเงินสด วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
6 พฤษภาคม 2557 การจัดทำบัญชีครัวเรือน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
26 มิถุนายน 2557 ภาษาอังกฤษในงานบัญชีเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
30 กรกฎาคม 2557 การจัดการความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27 พฤศจิกายน 2557 วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหลักสูตรและพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม
2 พฤศจิกายน 2560 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการแผนคุณภาพ (Improvement Plan) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20 พฤศจิกายน 2560 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
26 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดทำบัญชีสำหรับกลุ่มสถาบันทางการเงิน (กองทุน) ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสาคาม
8 มีนาคม 2561 การบริหารจัดการความเสี่ยง และการวางแผนการบริหารงานระดับคณะฯ มหาวิทยาลัยพลศึกษามหาสารคาม
15 มีนาคม 2561 บัญชีเบื้องต้นเรื่องง่ายๆ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
1-2 กันยายน 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเงิน งบประมาณ พัสดุ และบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1-3 พฤษภาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับกาเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10 พฤษภาคม 2562 การจัดทำบัญชีอย่างง่ายเพื่อการบริหารต้นทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23 พฤษภาคม 2562 การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่มกุลาร้องไห้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13, 16, 20 สิงหาคม 2562 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวฮางกุดรัง จังหวัดมหาสาคาม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14-15 สิงหาคม 2562 ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23 สิงหาคม 2562 ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีและภาษีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักบริการวิชากาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชากาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
21 สิงหาคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายในสำนักบริการวิชากาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการวิชากาและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10 มีนาคม 2563 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชีครัวเรือน” สมาชิกชุมชนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
30 กรกฎาคม 2563 ความรู้ด้านภาษีอากรและการยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษี กลุ่มชุมชนวิสาหกิจกระเป๋าสายทองบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม คณะวิทยาการจัดการร่วมกับธนาคารออมสิน ภายในโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
22 ธันวาคม 2563 เรื่อง การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม