วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 8, 2022

ชื่อ – สกุล : นางแสงระวี ภักดีบุตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 083-6737258
E-mail : Sangravee356@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-