วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางกัญภร ม่วงเสน
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 081-7493631
E-mail : K_anyapron@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-