วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางมณีรัตน์ แสงกล้า
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 081-9743098
E-mail : Maneerat.s22@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
1. บริหารงานทั่วไป
  1.1 งานธุรการและสารบรรณ
     1.1.1 เป็นศูนย์กลางด้านเอกสารของหน่วยงาน
     1.1.2 รับลงทะเบียนรับหนังสือราชการ ทั้งภายในและภายนอก
     1.1.3 ลงทะเบียนรับเอกสารขออนุญาตซื้อจ้าง
     1.1.4 ลงทะเบียนรับเอกสารขออนุมัติเบิกจ่าย
     1.1.5 ลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ ภายในและภายนอก
     1.1.6 ร่างโต้ตอบหนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก
     1.1.7 ดำเนินการจัดทำคำสั่งและประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงาน
     1.1.8 แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
     1.1.9 จัดและเก็บรักษาหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
  1.2 งานอำนวยการและการประชุม
     1.2.1 งานอำนวยการและประสานงาน
     1.2.2 งานรับรองและพิธีการ
     1.2.3 ดำเนินการจัดประชุม
     1.2.4 งานจัดทำรายงานการประชุม
  1.3 งานรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
     1.3.1 การดำเนินงานด้านงบประมาณ
     1.3.2 การดำเนินงานด้านการเงิน
     1.3.3 การดำเนินงานด้านการคลัง
     1.3.4 การดำเนินงานด้านการบัญชี
     1.3.5 การดำเนินงานด้านการพัสดุ
     1.3.6 การดำเนินงานระบบ GFMIS
     1.3.7 การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพย์สิน
     1.3.8 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
     1.3.9 การดำเนินงานโครงการความร่วมมือ
  1.4 งานประกันคุณภาพ
  1.5 จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงกองคลัง