วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวรามาวดี ถนอมทรัพย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 089-4212182
E-mail : Catneverdie7926@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-