วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023

ชื่อ – สกุล : นางสาวขวัญจิตร แคนวัง
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 087-7713003
E-mail : Kunnaw@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-