วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางวาสนา เทวะสิงห์
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้ากลุ่มงาน GFMIS กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 089-8408588
E-mail : Mcjeab@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-