วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวปาลิดา นาชัยฤทธิ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่งบริหาร : รักษาการตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 099-2019609
E-mail : namaoy.palida.na@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-