วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวปาริชาติ แก้วสีขาว
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 088-5518611
E-mail : Mikky_kb@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-