วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวจุฑารัตน์ รัตนถาวร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 086-1989519
E-mail : August_august2508@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-