วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวปฏิมา มะเลิศ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 086-3331683
E-mail : Patimamaloet@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-