วันศุกร์, มีนาคม 24, 2023

ชื่อ – สกุล : นางสาวปฏิมา มะเลิศ
ตำแหน่งทางวิชาการ : ชำนาญการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 084-5049174
E-mail : patima.m@rmu.ac.th

งานที่รับผิดชอบ :
-