วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางราตรี มะปะไมย์
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 089-7109994
E-mail : Tree_mrs@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-