วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวทิพย์ประเกสร แสนยบุตร
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 099-5490223
E-mail : Tiptip_1010@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-