วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวนงลักษณ์ วงษ์แก้ว
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 085-4583030
E-mail : Genoo_noi@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-