วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวจุฬาภรณ์ โสธิฤทธิ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 087-9454968
E-mail : Cheraim405@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-