วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวพีรพัชร สอนสูญ
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 089-2758940
E-mail : Peerapach29@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-