วันศุกร์, มิถุนายน 2, 2023

ชื่อ – สกุล : นางสาวสุมาลี ประมูลจะโก
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 082-3069886
E-mail : Pramooljago2015@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-