วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาววิชุดา อนุอัน
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 089-7136941
E-mail : Wichuda.anuan@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-