วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางสาวขวัญใจ ฤทธาพรหม
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 082-3080160
E-mail : Kwanchai_rmu@hotmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-