วันศุกร์, พฤษภาคม 20, 2022

ชื่อ – สกุล : นางพัชรี แสนบุญ
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สถานที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์มือถือ : 087-0671418
E-mail : Patchareesanbun@gmail.com

งานที่รับผิดชอบ :
-